She Cares Zorg Adres

  • Reigersbos 100, 1e etage - 1107ES Amsterdam

Bel ons

  • Meer weten over onze persoonlijke manier van werken? Bel 020-3345511

SHE CARES ZORG

werkt met professionals

Zorgleefplan

Bij het formuleren van een zorgprobleem gebruiken wij de gegevens die we uit de intake hebben verzameld. We interpreteren gegevens uit het anamnesegesprek, observaties en onderzoeken. Zo wordt het zorgprobleem duidelijk. Als het probleem juist beschreven is, leidt de verpleegkundige de zorgdoelen af en stelt een plan van aanpak op. De zorgbeschrijving vormt een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Aanvragen

Zorg die moet worden aangevraagd wordt door een verpleegkundige opgesteld na overleg met de huisarts, maatschappelijk werker en/of specialiste(n), zoals ouderenadviseur, cliëntondersteuner, psycholoog en ziekenhuis.

Zelfredzaamheid-matrix (ZRM)

Via een geordend systeem kijken we naar vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen in het dagelijks leven van de zorgvrager. Pas dan wordt een waarde voor zelfredzaamheid toegekend.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Wmo (gemeente)

Na 1 januari 2015 vallen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag voor Wmo gaat bij de gemeente.

Zvw

Elk persoon die in Nederland verzekerd is voor de AWBZ is ook verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

she cares zorg begeleiding
error: Content is protected !!